Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước

Dù ai đi ngược về xuôi – Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba

Ai về Phú Thọ cùng ta – Vui ngày Giỗ Tổ tháng Ba mùng Mười

Giỗ Tổ Hùng Vương – Cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

Văn hoá còn thì Dân tộc còn

Văn hoá là cốt của Dân tộc

Văn hoá soi đường cho quốc dân đi

Giá trị văn hoá, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững

Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)

Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2023)

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267