TIN BÁO BÃO TEMBIN

Nhà trường thông báo đến CMHS, CBGVNV và HS

TIN BÁO BÃO TEMBIN

      ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 4756/GDĐT-CTTT             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2017

Về khẩn trương triển khai các phương án,
    biện pháp phòng, tránh, ứng phó với
  cơn Bão gần biển Đông (Bão Tembin).

 

KHẨN

  

Kính gửi:

  • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
  • Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ – TCCN;
  • Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX;
  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

      Căn cứ công văn số 7616/UBND-KT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn Bão gần biển Đông (Bão Tembin).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Nâng cao ý thức cảnh giác cao độ, theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống trước, trong và sau khi cơn Bão Tembin đi qua trên nguyên tắc an toàn tuyệt đối về người, thiết bị, cơ sở vật chất trường học.
  2. Có phương án triển khai phòng, chống bão tại đơn vị và thực hiện nghiêm túc phương án phòng, tránh, ứng phó bão, bão mạnh – rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố đã được ban hành tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
  3. Thông tin đến cha mẹ học sinh về việc quản lý con em và không tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động nơi đang bị ảnh hưởng bởi cơn Bão Tembin.
  4. Thủ trưởng đơn vị không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, tiết học ngoài nhà trường tại địa bàn huyện Cần Giờ và các nơi khác trong thời gian diễn ra cơn Bão Tembin cho đến khi cơ quan chức năng có thông tin cụ thể về thời tiết đảm bảo an toàn.
  5. Các đơn vị trường học tổ chức rà soát các khu vực trọng điểm vào thời điểm mưa lớn và mực nước triều dâng cao; có phương án xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, không để xảy ra ngập úng kéo dài, gây thiệt hại đến cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đơn vị.
  6. Căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế của cơn Bão Tembin, Trưởng Phòng Giáo dục vào Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ động báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trực UBND các quận, huyện cho phép học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn cho các hoạt động giáo dục.
Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi đề nghị các đơn vị liên lạc về địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Chính trị tư tưởng), ĐT: 08.38299.682. Chuyên viên phụ trách – Phạm Duy Phương: 0934.973.168. Mail: [email protected].

        Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./.

 

                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:                                                                   PHÓ GIÁM  ĐỐC

– Như trên;

– Thường trực UBND TP;                                                                    

– Ban GĐ Sở GD&ĐT;                                                              (Đã ký)

– Lãnh đạo phòng, ban Sở GD&ĐT

– Lưu.VP, CTTT.                                                                                       

                                                                                           Lê Hoài Nam

 

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267