Thực hiện tuyên truyền giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, nước, thải bỏ hợp lý, tiêu dùng bền vững, chấp hành các quy định, hạn chế, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn

Click vào đây để xem và tải file đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện

– Kế hoạch số 877/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của    Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2021;

– Công văn số 797/UBND-NCPC ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

– Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025.

Tác giả: Thúy Uyên

Tin Liên Quan

Văn phòng 02837112538 Giám thị 02837115267

Văn Phòng: 028.3711.2538
Giám Thị: 028.3711.5267