Về việc xác nhận hồ sơ dự tuyển và lập danh sách tham gia Hội đồng xét tuyển viên chức và các Ban giúp việc Hội đồng

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267