Về việc báo cáo và đề xuất chỉ tiêu, dự báo số giờ làm thêm thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267