<14/8/2020>Về thực hiện báo cáo nhanh đầu năm học 2020-2021 (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, PH.BTVH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267