<31/7/2020>Về nhắc nhở các đơn vị chưa nộp báo cáo chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên năm học 2019 – 2020 theo công văn 1331/GDĐT-TC ngày 13 tháng 5 năm 2020

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267