<27/7/2020>Về đề nghị báo cáo kết quả vận động tài trợ năm học 2019-2020 theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267