<17/8/2020>Về cung cấp thông tin phục vụ rà soát các đơn vị thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục (giá học phí). (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267