<17/8/2020>Về cung cấp thông tin phục vụ rà soát các đơn vị thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục (giá học phí) (Kính gửi: Hiệu trưởng, chủ đầu tư trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (trường ngoài công lập, trường có vốn đầu tư nước ngoài) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267