Về báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267