<29/7/2020 >KHẨN: Về việc đôn đốc báo cáo dữ liệu về kết quả học tập học sinh lớp 12 lên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về GDMN, GDPT và GDTX. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH)

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267