Hướng dẫn Tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 367-KH/TU ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267