Họp về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2019-2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện).

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267