<21/8/2020>Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tham dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267