<11/8/2020>Báo cáo số lượng và nhu cầu súng AK hoán cải, thiết bị bắn tập MBT-03 phục vụ môn học GDQP&AN

Văn phòng 08.3711.2538 Giám thị 08.3711.5267

Văn Phòng: 08.3711.2538
Giám Thị: 08.3711.5267